Welcome Guest, please login or register.
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZLERİ HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI  (Okunma Sayısı 6535 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
SkyMoon
Usta
**

Teşekkür 18
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 245

Nerden:


« : 22 Ocak 2011, 00:16:39 »

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZLERİ HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
   
Amaç
MADDE 1- Bu Kanunun amacı, acil yardım çağrılarının İl esasına göre 112 acil çağrı merkezlerinden en kısa sürede ve etkin bir şekilde karşılanması ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonun sağlanmasını ve bu merkezlerin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- Bu Kanun hükümleri, acil yardım çağrı hizmetlerinin ifa şeklini ve 112 acil çağrı merkezlerinin çalışma usul ve esaslarını kapsar.   

Tanımlar
MADDE 3-Bu Kanunda geçen;
(1) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
(2) Genel Müdürlük: İller İdaresi Genel Müdürlüğünü,
(3) İlgili kurumlar: İl emniyet müdürlüğü, il jandarma komutanlığı, il sağlık müdürlüğü, belediye itfaiye teşkilatı ile acil çağrı merkeziyle ilişkilendirilen diğer kurumları,
(4) Acil Yardım ve Müdahale istasyonları: İlgili kurumlara bağlı olarak faaliyet gösteren ve sorumluluk alanlarındaki olaylara müdahale etmekle görevli ilin çeşitli bölgelerindeki birimleri,
(5) Ekip: Acil yardım çağrı konusu olaya müdahale etmekle görevli personeli,
(6) Acil müdahale gerektiren olay: Can ve mal güvenliğini tehdit eden ya da hayati tehlike arz eden durumu,
(7) Acil Yardım Çağrısı: Acil müdahale gerektiren olayın merkeze iletilmesini,
(Karizmatik Acil Çağrı Merkezi: İl esasına göre kurulan 112 acil çağrı merkezini,
 (9) Çağrı alıcı: 112 acil yardım çağrı numarası üzerinden her türlü acil yardım çağrısını karşılayan personeli,
(10) Çağrı yönlendirici: Çağrı alıcıdan aktarılan bildirimden itibaren araçların ve personelin olay mahalline yönlendirilmesini sağlamakla ve olayı takiple görevli ilgili kurum personelini,
(11) Haber / Harekât Merkezi:  İlgili Kurumların bünyesinde bulunan ve acil yardım çağrıları dışındaki çağrıları karşılayan merkezi,
(12) İşletmeci: Yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işleten şirketi,
(13) Yetkilendirme: Elektronik haberleşme hizmetlerinin sunulması ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlanmasını teminen şirketlerin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu nezdinde kayıtlanmasını veya kayıtlanmasıyla birlikte bu şirketlere elektronik haberleşme hizmetlerine özel, belirli hak ve yükümlülükler verilmesini,
(14) Konum bilgisi: İşletmecilerin çağrı ile birlikte acil çağrı merkezine gönderdikleri arayana ait adres ve mahal bilgisini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat
Kuruluş ve çalışma usulü
MADDE 4-(1) Acil çağrı merkezi, il merkezlerinde, tüm ilçeleri de kapsayacak şekilde, il emniyet müdürlüğü, il jandarma komutanlığı, il sağlık müdürlüğü ve belediyelerin  (İtfaiye Teşkilatı) görev alanına giren acil yardım çağrılarını karşılamak üzere valilikler bünyesinde kurulur.
Acil çağrı merkezleri tatil günleri de dâhil olmak üzere 24 saat sürekli erişim esasına göre çalışır.
        (2) Acil çağrı merkezi, acil müdahale gerektiren her türlü kara, hava, deniz kazalarında; yangın, deprem, sel ve benzeri doğal afetlerde ve diğer olaylarda, acil yardım çağrılarını karşılamak ve koordine etmekle görevlidir.
           (3) Bu merkezlerde kadro durumuna göre İl Acil Çağrı Hizmetleri Koordinasyon kurulunca belirlenen sayı ve nitelikte personel istihdam edilir.
           (4) İlgili kurumlar çağrı yoğunluğuna göre belirlenen sayıda çağrı yönlendirici personeli acil çağrı merkezlerinde görevlendirir. İhtiyaç halinde ilgili ya da diğer kurum personeli çağrı alıcı veya çağrı yönlendirici olarak çalıştırılmak üzere kurumunun görüşü alınarak acil çağrı merkezinden sorumlu vali yardımcısının teklifi ve valinin onayı ile görevlendirilir. Kurumların çağrı merkezlerinde çalışmış olanlar öncelikli olarak acil çağrı merkezinde görevlendirilebilir.
           (5) Acil çağrı merkezlerinde alınan çağrılara çağrı alıcısı derhal cevap verir ve en kısa sürede ilgili kurumların çağrı yönlendiricisine aktarır. Çağrı yönlendiricisi, çağrı konusu olayı, hızlı ve etkin bir şekilde müdahale edilmesi için derhal acil yardım ve müdahale istasyonları ve ekipler ile kendi kurumuna eşzamanlı olarak aktarır ve takip eder, merkezdeki çağrı yönlendiriciler ve diğer kişi ya da kurumlarla gerekli koordineyi sağlar. Çağrının çağrı yönlendiricilerine aktarılmasından itibaren ilgili kurumlar olayın sevk ve idaresinden sorumludurlar.
           (6) Acil çağrı merkezince olaya müdahale etmekle görevlendirilen acil yardım ve müdahale istasyonları ve ekipler,  kendilerine verilen görevleri derhal yerine getirirler ve uygulamayı takip ederek neticesini acil çağrı merkezine ve kendi kurumlarının Haber/ Harekat Merkezine rapor ederler.
   
Teşkilat Yapısı ve Görevleri
MADDE 5- (1) İçişleri Bakanlığı Müsteşarı başkanlığında Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Çevre ve Orman Bakanlığı müsteşarları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanlığı Harekât Başkanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı ve İller İdaresi Genel Müdürü ile acil çağrı merkezleri ile ilişkilendirilen diğer kurumların üst düzey temsilcilerinin katılımıyla Merkez Acil Çağrı Hizmetleri Koordinasyon Kurulu oluşturulur. Gündemdeki konulara göre diğer kamu kurum ve kuruluş temsilcileri de Merkez Acil Çağrı Hizmetleri Koordinasyon Kurulu toplantılarına davet edilebilir.
   (2) Merkez Acil Çağrı Hizmetleri Koordinasyon Kurulu ülke genelinde uygulanacak hizmet standartları ile politikaları tespit eder, planlar, il acil çağrı merkezleri arasında gerekli koordinasyonu sağlar, çıkabilecek sorunların çözüm şeklini belirler. Kurul, Mart ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki defa toplanır. Başkan gerektiğinde kurulu ayrıca toplantıya çağırabilir. Kurulun sekretaryası İller İdaresi Genel Müdürlüğünce yürütülür.
   Diğer kamu kurum ve kuruluşların görev alanına giren acil yardım çağrıları İl Acil Çağrı Hizmetleri Koordinasyon Kurulunun teklifi ve ilgili kurum veya kuruluşun uygun görüşü üzerine veya doğrudan doğruya Merkez Acil Çağrı Hizmetleri Koordinasyon Kurulunun kararı ile acil çağrı merkezlerinden karşılanır.
(3) Genel Müdürlük, Merkez Acil Çağrı Hizmetleri Koordinasyon Kurulunun belirlediği esaslar doğrultusunda;
a) Acil yardım çağrı hizmetleri ile ilgili olarak Ülke genelinde uygulanacak politikalar ve hizmet standartları konularında Merkez Acil Çağrı Hizmetleri Koordinasyon Kuruluna görüş ve öneriler sunmak,
b) Acil çağrı merkezlerinde kullanılan teknolojilerle ilgili gelişmeleri takip ederek, ihtiyaçlar ve imkânlar doğrultusunda yenilenmesini sağlayıcı tedbirler almak, projeler hazırlamak,
c) Valilikler aracılığıyla il acil çağrı merkezlerinden intikal eden sorun ve önerileri ilgili kurumlarla birlikte değerlendirerek çözümler üretmek,
ç) Merkez Acil Çağrı Hizmetleri Koordinasyon Kurulunun toplantı hazırlıklarını yapmak, gündemini hazırlamak, alınan kararların ilgili kurumlara ve valiliklere iletilmesini ve takibini sağlamak,
d) Uygulamalarla ilgili rapor hazırlayarak Merkez Acil Çağrı Hizmetleri Koordinasyon Kuruluna sunmak ve acil çağrı merkezlerinin hizmetlerine ilişkin istatistikî bilgilere dayanarak veri tabanını oluşturmak, elde edilen veri ve bilgilerin analizini yapmak veya yaptırmak, buna uygun olarak strateji ve politikalar belirlemek ve analiz sonuçlarını kamuoyuna duyurmakla görevlidir.
   (4) İllerde valinin başkanlığında ilgili vali yardımcısı, il belediye başkanı, il emniyet müdürü, il jandarma komutanı, il sağlık müdürü ve çağrı merkezi ile ilişkilendirilen diğer kurum temsilcilerinin katılımı ile İl Acil Çağrı Hizmetleri Koordinasyon Kurulu oluşturulur. Şubat ve Eylül aylarında olmak üzere kurul yılda iki defa toplanır. Gerektiğinde başkan kurulu ayrıca toplantıya çağırabilir.
   (5) İl Acil Çağrı Hizmetleri Koordinasyon Kurulu; ihtiyaç durumuna göre ilin ve bağlı ilçelerin uygun yerlerinde hizmetlerin etkinliği açısından istasyonları belirlemek, il genelinde ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlamak, acil çağrı merkezinin etkin ve verimli çalışması için gerekli tedbirleri almak ve uygulamasını takip etmek, çıkabilecek sorunlar ve çözüm şekliyle ilgili görüş ve önerileri ile uygulama ile ilgili raporları valilik aracılığı ile Merkez Acil Çağrı Hizmetleri Koordinasyon Kuruluna sunmakla görevlidir.   
(6) İl acil çağrı merkezlerinin genel düzeninden, iş yürütümünden ve ilgili kurumlar arasındaki koordinasyondan valiye karşı sorumlu olmak üzere bir vali yardımcısı görevlendirilir. Bu merkezlerde görev yapmak üzere bir acil çağrı merkezi müdürü ve yeterli sayıda çağrı alıcı, çağrı yönlendirici ve diğer personel istihdam edilir.
 Acil çağrı merkezi müdürü, teknik altyapı ve idari bakımdan merkezin düzenli ve verimli çalışması ile iş ve işlemlerin aksatılmaksızın yürütülmesinden ilgili vali yardımcısına karşı sorumludur.
Merkezde çalışan çağrı yönlendiriciler ilgili vali yardımcısına, çağrı alıcılar ve diğer personel ise çağrı merkezi müdürüne bağlı olarak çalışırlar.
Acil çağrı merkezlerinde görevlendirilen çağrı yönlendirici ve diğer personelin disiplin ve sicil işlemleri, kendi kurumlarında tabi oldukları disiplin ve sicil hükümlerine göre yürütülür. Bu görevliler hakkında ilgili vali yardımcısı tarafından ek sicil raporu düzenlenir.
Çağrı merkezi müdürü,
a) Merkez çalışmalarının düzenli, sürekli ve verimli bir şekilde aksamadan sürdürülmesini sağlamak için gerekli tedbirleri almak,
b) Merkezle ilgili sorun ve çözüm önerilerini valiliğe bildirmek,
   c) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını tespit ve takip ederek, valiliğe bildirmek,
ç) Kendisine bağlı personelin sicil, disiplin ve diğer özlük hakları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
d) İl Acil Çağrı Hizmetleri Koordinasyon Kurulu toplantılarının hazırlık çalışmalarını ve sekretarya ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,
e) Uygulamalarla ilgili rapor hazırlayarak İl Acil Çağrı Hizmetleri Koordinasyon Kuruluna sunmakla görevlidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Haberleşme
Haberleşme
MADDE 6-(1) 112 kısa numaralı hat, acil yardım çağrıları için tahsis edilmiştir. Bu hattın kurulumu, işletimi, bakımı, onarımı ve benzeri iş ve işlemler için kamu ve özel işletmeciler tarafından ücret talep edilemez.   
 (2) 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile alternatif haberleşme altyapısı kurmakla görevlendirilen Ulaştırma Bakanlığı, kurduğu ve kuracağı telsiz haberleşme altyapılarında, acil çağrı merkezlerinin telsiz haberleşme ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde teknik altyapıyı hazırlayarak bu merkezlerin kullanımına tahsis ederler
   (3) Frekans tahsisi konusunda yetkilendirilmiş kurumlarca, bu merkezlere acil hizmetlerde kullanabilmeleri için belirlenen uluslararası standartlarda telsiz frekansları tahsis edilir. Bu frekansta İçişleri Bakanlığının muvafakati alınarak muhabere yapma izni verilir. Acil yardım çağrı konuları dışında bu kanaldan muhabere yapılamaz.
   (4) Acil çağrı merkezlerine 24 saat esasına göre ve her türlü şartta çalışabilecek yeteri kadar telli ve telsiz haberleşme kanalları kurulur. Sabit ve mobil işletmeciler üzerinden gelen tüm çağrılar Türk Telekom A.Ş. aracılığıyla acil çağrı merkezine ulaştırılır.
(5)Mobil şebeke işletmecileri, kendi şebekelerinden başlatılan acil yardım çağrıları, çağrıda bulunan aboneye ilişkin konum bilgisini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili acil çağrı merkezinde sonlandırılmak üzere Türk Telekom A.Ş. ye teslim eder. Türk Telekom A.Ş. bu çağrıları maliyetine katlanmak suretiyle ilgili acil çağrı merkezinde sonlandırır. Türk Telekom A.Ş. kendi şebekesinden başlatılan acil yardım çağrıları, çağrıda bulunan aboneye ilişkin konum bilgisini içerecek şekilde ilgili acil çağrı merkezinde sonlandırır.
   (6) Acil çağrı merkezindeki görüşmeler zaman belirtmek suretiyle, kayıt altına alınır ve kayıtlar beş yıl süre ile saklanır.
(7) 112 Acil çağrı merkezleri ülke genelinde faaliyete geçtikten sonra ilgili kurumlar, acil olmayan çağrıları karşılamak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca belirlenecek çağrı-ihbar numaralarını, Sağlık Bakanlığı ise 112 numaralı hat dışında kendisine tahsis edilen diğer hatları kullanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler

Mali Hükümler
          MADDE 7-(1) Acil çağrı merkezinde görevlendirilen personelin aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kendi kurumları tarafından karşılanır.
   (2)Acil çağrı merkezi müdürüne, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuru aylığının ek gösterge dahil % 75’i,  acil çağrı merkezinin diğer personeli ile kurumlardan görevlendirilen personele % 50’si tazminat olarak ödenir. Bu tazminat, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz
(3) Acil çağrı merkezlerinin kuruluş, çalışma ve personel giderleri, her yıl İçişleri Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanır. Ayrıca il özel idareleri acil çağrı merkezlerinin giderlerinde kullanılmak üzere bütçelerine yeteri kadar ödenek koyarlar.
(4) Acil Çağrı Merkezlerinin bazı hizmetleri hizmet satın alınması yoluyla gördürülebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Denetim, Yasaklar ve Ceza Hükümleri

Denetim ve Yasaklar
   MADDE 8-(1) Acil çağrı merkezleri uygun görülen zamanlarda Bakanlıkça ve valiler tarafından yılda en az bir defa denetlenir.
   (2) Acil çağrı merkezlerinde bulunan her türlü kişisel bilgi veya belgenin gizliliği esastır. Acil çağrı merkezi görevlileri görevleri nedeniyle elde ettikleri bu bilgi veya belgeleri kişinin izni olmadan veya yasalarla yetkilendirilen ve görevlendirilen merciler ile görevleri ile ilgili olarak muttali olanlar dışında hiçbir kişi ya da kurumla paylaşamazlar.
Ceza Hükümleri
MADDE 9-(1) Asılsız ihbarda bulunmak suretiyle görevlileri meşgul ettikleri tespit edilen kişilere 30/3/2005 tarih ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununda belirlenen usule göre il valileri tarafından, 500 TL idari para cezası verilir. Tekerrür halinde bu ceza iki katı olarak uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
   Yönetmelik
MADDE 10-(1) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin esaslar ile acil çağrı merkezleri kadrolarında görev yapacak müdür ve personelin nitelikleri, görevde yükselme, atama veya görevlendirme usulleri ile sicil ve disiplin işlemleri Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
            Kadrolar
MADDE 11- Bu Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar bu Kanun kapsamındaki hizmetlerde kullanılmak üzere ihdas edilerek, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin İçişleri Bakanlığı bölümüne eklenmiştir.
İhdas edilen kadrolara yapılacak açıktan ve naklen atamalarda bütçe kanunlarında getirilen sınırlamalar 5 yıl süreyle dikkate alınmaz.
Değiştirilen hükümler
   MADDE 12 – (1) 657 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı cetvelin "4. Başbakanlık ve Bakanlıklarda" bölümüne  "İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü" ibaresinden sonra gelmek üzere “İl Acil Çağrı Merkezi Müdürü” ibaresi eklenmiştir.
   (2) 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
   "Acil yardım çağrılarını İl esasına göre en kısa sürede ve etkin bir şekilde karşılamak ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak üzere, illerde 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü kurulmuştur.”
   GEÇİCİ MADDE 1- İlgili kurumlar tarafından kullanılan mevcut çağrı-ihbar numaralarının ülke genelinde kullanımına, acil çağrı merkezlerinin hizmetlerindeki etkinlik göz önünde bulundurularak Merkez Acil Çağrı Hizmetleri Koordinasyon Kurulunun kararı üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından son verilir. Bu süre zarfında ilgili kurumlar mevcut çağrı-ihbar numaralarını kullanmaya devam ederler.
   Yürürlük
   MADDE 13- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
   Yürütme
   MADDE 14- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.(1) SAYILI LİSTE
 
KURUMU: T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
TEŞKİLÂT: MERKEZ
 
İHDAS EDİLEN KADROLARIN
 
               
SINIFI UNVANI                                 DERECESİ            ADEDİ   
GİH   Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni   5         6
TH    Mühendis      5         3
GİH   Programcı      5         2
TH   Teknisyen      5         1
TH   Teknisyen      8         1
YH   Teknisyen Yrd.      10         2                         

TOPLAM               15


(1) SAYILI LİSTE
 
KURUMU: T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
TEŞKİLÂT: TAŞRA
 
İHDAS EDİLEN KADROLARIN
 
            
SINIFI                      UNVANI                              DERECESİ   ADEDİ   TOPLAMI
GİH   Çağrı Alıcı      3      10
GİH   Çağrı Alıcı      4      10
GİH   Çağrı Alıcı      5      40
GİH   Çağrı Alıcı      6      40
GİH   Çağrı Alıcı      7      500
GİH   Çağrı Alıcı      8      500
GİH   Çağrı Alıcı      9      500
GİH   Programcı      3      20
GİH   Programcı      4      20
GİH   Programcı      5      20
GİH   Programcı      8      262
TH   Teknisyen      3      25
TH   Teknisyen      4      25
TH   Teknisyen      8      250
TH   Mühendis      3      81
TH   Mühendis      5      243
GİH   Acil Çağrı Merkezi Müdürü      1      81
SH   Psikolog      1      81
YH   Teknisyen Yardımcısı      10      95
                                   
  TOPLAM            2803
« Son Düzenleme: 22 Ocak 2011, 13:38:42 Gönderen: SkyMoon » Kayıtlı

AFADEM
reklam buraya
emergency
VIP Üye
Usta
*****

Teşekkür 23
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 201

Nerden: Başkent


Don't trouble trouble until trouble troubles you.


« Yanıtla #1 : 22 Ocak 2011, 00:43:25 »

 Şaşırmış
geçen hafta çıkan UMKE yönergesi ile sağlık bakanlığı, bu taslak ile içişleri bakanlığı, afet ve acil durumlara ilişkin tek elden koordinasyon uygulamasının eksenini kaydırıyor gibi geldi bana. 5902 ve bağlı olarak oluşturulan il müdürlüğü kadroları ve afet acil durum şubeleri bu işlere bakacak, dağınıklık toplanacak derken, içişleri bakanlığı bu yeni yapılanma ile bence ciddi bir alternatif yapı oluşturmuştur. 112 tek çağrı uygulaması arzu edilen bir uygulama ve geç bile kalınmıştır. lakin taşra karışacak gibi duruyor.
bunun üzerine daha çok konuşup tartışırız. ancak içişleri bakanlığı sivil savunma yükünü(!) üzerinden attıktan sonra bir açılmış, serpilmiş görünüyor. yıllarca yük altında ezilip bükülen, yokluk ve yalnızlık içinde kıvranan personeline kuruş vermezken bu teşkilata hemen "iyileştirme" bile yapıvermiş.
teknik içeriğe daha sonra yorum yazarız.  Üzgün
Kayıtlı
mbuldan
Ziyaretçi
« Yanıtla #2 : 22 Ocak 2011, 00:55:18 »

Acil çağrı merkezinin faaliyetine başlaması ile birlikte illerde ayrıca 24 saat görev yapması gereken İl afet müdürlükleri bünyesindeki İl afet ve Acil durum Yönetim (Kriz) Merkezlerine gerek kalmıyor demektir. Genel hayatı etkilen bir durum meydana geldiğinde bu birim ancak faaliyet gösterebilir. Bunun haricinde 24 saat görev yapması gereksizdir. Burası Türkiye her an herşey günü birlik değişebilir. O nedenle;

YAŞADIĞIN SÜRECE MUTLU OL, ÇÜNKÜ ÇOK UZUN BİR SÜRE ÖLÜ KALACAKSIN.

yada bir sıkıntı mı var. Ozamanda;
 ÇÖZMEK İÇİN UĞRAŞACAKSIN, OLMUYORSA ÇAY DEMLEYİP İÇECEKSİN.

elle gelen düğün bayram.
Kayıtlı
saraylı
Üye
*

Teşekkür 3
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26

Nerden:


« Yanıtla #3 : 22 Ocak 2011, 12:44:45 »

Burada diğer kurumlar arasında İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri var mı eğer varsa Arama Kurtarma Teknisyenler  açısında çok güzel olur üvey olmak çıkarız  kendi asıl işimiz olan arama kurtarmayı yaparız ( biz burada aslanı kediye boğduruyorlar)
Kayıtlı
emergency
VIP Üye
Usta
*****

Teşekkür 23
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 201

Nerden: Başkent


Don't trouble trouble until trouble troubles you.


« Yanıtla #4 : 22 Ocak 2011, 13:59:33 »

saraylı;
 taslağa baktığımızda, sadece başkanlıktan söz ediyor, o da merkezi teşkilatta.  taşrada akt lerin aktif olacağı bir öngörü yok. arama kurtarma konusu taslakta itfaiye ile çözülecek. afad il teşkilatları için bu taslakta herhangi bir görev yok. bu taslak afad il müdürlüklerini sadece afet zamanlarında görev yapan kuruluş olarak pozisyonlandırıyor. (kanunda yazmıyor yorumum) bu durumda afet ve acil durum merkezleri ile arama kurtarma birimleri tamamen günlük hayattan çekilmek durumundadır. zira UMKE yönergesi ile de sağlık bakanlığı 112 den geriye kalan tüm görevleri üstlenme gibi bir tavır almışlardır. umke yönergesini okur, eklerini incelerseniz alternetif bir müdahale biriminin oluşturulduğunu görürsünüz.

maalesef elimizdekilerin kıymetini bilemiyoruz. yaraları sarmak, ıslah etmek yerine kesip atmak gibi bir tavır görevler ile bu görevlerden kaynaklanan boşlukların başkaları tarafından doldurulması anlamına geliyor. kökleri görmezden gelmek, birikimleri bir kenara koyarak sadece koordinasyonı üstlenmek yetmiyor. bunun gereğini de yapmak gerekiyor. nedir gereği?
gereği bu kanununun iki başlılık yaratacağını, halen yeni bir müdürlüğün yeni kadrıolarla kurulduğunu, tamda koordinasyon gibi bir görev yüklendiğini, yeni kurulacak 112 ye yeni kadroların gerçekten israf olacağını yahutta açıkçası bu oluşuma destek verip tüm operasyonel görevleri (birlik ve ekipleri kasdediyorum) bu müdürlüklere devredip, işin sadece afet planlaması boyutunda kalmanın doğru olduğunu siyasi otoriteye anlatmaktır.

kanunu iyiye yormaya çalışıyorum  ve diyorum ki bu kanun günlük hayatla ilgili, bizim kurumumuz afetlerle ilgili o halde endişeye mahal yok diyorum lakin kendimi de ikna edemiyorum. dün bu satırlardan sabır tavsiye ederken bu kez sabrı kendime tavsiye ediyorum. (:
« Son Düzenleme: 22 Ocak 2011, 14:01:17 Gönderen: emergency » Kayıtlı
reklam kodları buraya 2.1 3 numara Reklam kodları buraya 2.2
scuba_t.e
Üye
*

Teşekkür 3
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 18

Nerden:


« Yanıtla #5 : 22 Ocak 2011, 16:59:48 »

Arkadşalar bütün endişelriniz inanın çok anlamsız. Neden mi? UMKE diye kurulan ekipler tamamen amatör ve maceraperest olduğunu zaneden hemşire, sağlık memuru ve zorla yaptırılan doktorlardan oluşuyor biz bunlara eğitim verdik bunların tek derdi enkazda yada kazada çalışırken resim çektirmek bir tatbikat yaptık inaının adamların resim çekilme sevdası yuzunden 25 dk planlanan tabkat 45 dk sürdü yani onlardan kurtarmacı olacağını düşünen varsa aklına şaşaşrım sadece şu olabilir ki bizim burda resmi olmasada uygulama zaten öyleydi 112 bizden daha popüler ve tanınır olduğu için tüm ihabrlar onlara yapılıyor onlarda bize haber veriyordu bu iş en fazla bu iş bu olur yoksa onlar kurtarmaya kalkışırlarsa inanın abartmıyorum birilerinin de onları kurtarması gerekecek.
Kayıtlı
mbuldan
Ziyaretçi
« Yanıtla #6 : 22 Ocak 2011, 18:43:44 »

Arkadaşlar UMKE nin yönergesi sadece sağlık müdürlüğünün olaylar ve afetlerle ilgili çalışmalarını yürüten ekip olarak görülmekte. Niye bunun çerçevesini geniş görüyorsunuz. Her kurum kendi alanı ile ilgili herhalde çalışmasını yapmak üzere ekipler oluşturacak ve koordinasyon saglayacaktır. Ayrıca UMKE personeli arama kurtarma işi yapmamaz ve yapmayacaktır da, sadece o ekip, bizim arama kurtarma ekiplerinin enkazdan çıkardıkları afetzedeyi veya yaralılara ilk sağlık müdahalesini yapan ekip olacaktır.  Lokal olaylarda 112 cağrı merkezi, genel hayatı etkileyen olaylarda ise Afet acil durum müdürlükleri bu işi organize edecek kurum olur. sadece 112 acil cağrı merkezi kanun taslağına, itfaiyecilerden sonra arama kurtarma ekiplerini dahil etmemeleri eksik olmuş.
« Son Düzenleme: 22 Ocak 2011, 18:49:32 Gönderen: mbuldan » Kayıtlı
qoktas
Üye
*

Teşekkür 11
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 98

Nerden: Ankara


« Yanıtla #7 : 22 Ocak 2011, 19:22:18 »

mbuldan;
peki sıkışmalı trafik kazalarında itfayenin arama kurtarma ekibimi çalısacak?
Kayıtlı

Sokakların Denize Çıkmasada, Seviyorum Seni ANKARA...
Admin
WEBMASTER
Üstad
*****

Teşekkür 1509
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 454

Nerden:


Site
« Yanıtla #8 : 24 Ocak 2011, 22:59:20 »

.
Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer: